چگونه کودک را تشویق کنیم؟

پاداش دادن به کودک یعنی کودک مطمئن شود کدام کارش مورد تأکید والدین است و پاداش دادن نباید جایگزین توجه کردن شود. والدین باید رفتار مثبت کودک خود را توصیف کنند و در بعضی موارد از تمجید و پاداش نیز استفاده کنند.

مهر: کارشناس اداره سلامت روان وزارت بهداشت گفت: تشویق و پاداش دادن به کودک موجب ایجاد فضای مثبت در خانواده می شود.

شهناز باشتی اظهار داشت: پاداش دادن به کودک یعنی کودک مطمئن شود کدام کارش مورد تأکید والدین است و پاداش دادن نباید جایگزین توجه کردن شود. والدین باید رفتار مثبت کودک خود را توصیف کنند و در بعضی موارد از تمجید و پاداش نیز استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه سه اصل در پاداش دادن مهم است، به والدین توصیه کرد: بلافاصله بعد از رفتار مطلوب به فرزندان خود پاداش دهید در ابتدا هر زمان که رفتار مطلوب انجام شد، پاداش داده و فقط به رفتارهایی که می خواهید افزایش یابند، پاداش دهید.

کارشناس اداره سلامت روان تصریح کرد: در کودکان خردسال، پاداشهای کلامی مهمترین پاداشها هستند این پاداشها به صورت تشویق و تمجید یک رفتار کودک و توصیف دقیق عملی است که کودک انجام داده و به خاطر آن تشویق می شود.

باشتی ادامه داد: پاداش فیزیکی نظیر نوازش کردن، در آغوش گرفتن و بوسیدن است و بسیاری از والدین کودکان لجباز به دلیل رفتار منفی کودکشان اینگونه تماسهای فیزیکی را با کودک خود ندارند.

وی گفت: منظور از توجه کردن، توصیف رفتارهای مناسب کودک و در بعضی مواقع تقلید یا تکرار کردن آنچه که کودک انجام می دهد، است. با این کار پدر و مادر موافقت خود را با رفتار کودک نشان می دهند و کودک در می یابد که والدین به کارهای مثبت او علاقه دارند این کار نه تنها سبب افزایش رفتارهای مثبت کودک می شود، بلکه رابطه فرزند و والدین را تقویت می کند.